DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Western Forest Products Inc.

Western Forest Products Inc. operates as an integrated softwood forest products company. The company is involved in the harvesting of timber; reforestation; forest management; manufacture and sale of lumber and wood chips; sale of logs; and lumber remanufacturing.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Western Forest Products Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
WEF

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Lumber, Wood Production

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods