DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của West Fraser Timber Co. Ltd.

West Fraser Timber Co. Ltd. operates as an integrated wood products company producing lumber, panels, pulp, newsprint, and wood chips for residential, commercial, and industrial applications. It offers spruce/pine/fir and southern yellow pine lumber products.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
West Fraser Timber Co. Ltd.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
WFT

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Lumber, Wood Production

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods