DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Western Copper Corporation

Western Copper and Gold Corporation, an exploration stage company, engages in the exploration and development of mineral properties in Canada.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Western Copper Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
WRN

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Copper

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials