DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của TMX Group Limited

The investment seeks to replicate the performance, net of expenses, of the S&P 500 Hedged to Canadian Dollars Index. The index is a market capitalization-weighted index of securities of 500 of the largest U.S. public issuers provided by S&P, hedged to Canadian dollars.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
TMX Group Limited

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
x

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Asset Management

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial