DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC năm 2017 đã được kiểm toán của CTCP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc

TÊN CÔNG TY
CTCP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc

KỲ BÁO CÁO
2017

LOẠI BÁO CÁO
BCTC

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến ngoại trừ