DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC năm 2017 đã được kiểm toán của CTCP Đầu tư và Phát triển năng lượng Việt Nam

TÊN CÔNG TY
CTCP Đầu tư và Phát triển năng lượng Việt Nam

KỲ BÁO CÁO
2017

LOẠI BÁO CÁO
BCTC

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty kiểm toán không nằm trong danh sách

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần, nhấn mạnh