DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC năm 2018 đã được kiểm toán của CTCP Sách Việt Nam

TÊN CÔNG TY
CTCP Sách Việt Nam

KỲ BÁO CÁO
2018

LOẠI BÁO CÁO
BCTC

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần