DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC mẹ năm 2019 đã được kiểm toán của CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận Tải

TÊN CÔNG TY
CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận Tải

KỲ BÁO CÁO
2019

LOẠI BÁO CÁO
BCTC mẹ

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán BDO

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến ngoại trừ