DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC Riêng năm 2020 đã được kiểm toán của CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị

TÊN CÔNG TY
CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị

KỲ BÁO CÁO
2020

LOẠI BÁO CÁO
BCTC Riêng

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần