DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC Riêng năm 2020 đã được kiểm toán của CTCP Môi Trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

TÊN CÔNG TY
CTCP Môi Trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

KỲ BÁO CÁO
2020

LOẠI BÁO CÁO
BCTC Riêng

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần