DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC Mẹ năm 2019 đã được kiểm toán của CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES

TÊN CÔNG TY
CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES

KỲ BÁO CÁO
2019

LOẠI BÁO CÁO
BCTC Mẹ

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần