DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC Mẹ năm 2019 đã được kiểm toán của CTCP Đầu tư và Phát triển xây dựng (INVESTCO)

TÊN CÔNG TY
CTCP Đầu tư và Phát triển xây dựng (INVESTCO)

KỲ BÁO CÁO
2019

LOẠI BÁO CÁO
BCTC Mẹ

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần