DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC Riêng năm 2019 đã được kiểm toán của CTCP Vận tải thủy bộ Kiên Giang

TÊN CÔNG TY
CTCP Vận tải thủy bộ Kiên Giang

KỲ BÁO CÁO
2019

LOẠI BÁO CÁO
BCTC Riêng

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến ngoại trừ