DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC Mẹ năm 2021 đã được kiểm toán của CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahud (tên cũ CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinaconex)

TÊN CÔNG TY
CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahud (tên cũ CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinaconex)

KỲ BÁO CÁO
2021

LOẠI BÁO CÁO
BCTC Mẹ

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần