DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC Riêng năm 2021 đã được kiểm toán của CTCP Bệnh viện giao thông vận tải

TÊN CÔNG TY
CTCP Bệnh viện giao thông vận tải

KỲ BÁO CÁO
2021

LOẠI BÁO CÁO
BCTC Riêng

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần, nhấn mạnh