DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC riêng năm 2022 đã được kiểm toán của CTCP Nhiệt điện Bà Rịa

TÊN CÔNG TY
CTCP Nhiệt điện Bà Rịa

KỲ BÁO CÁO
2022

LOẠI BÁO CÁO
BCTC riêng

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến từ chối đưa ra ý kiến