DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC riêng năm 2022 đã được kiểm toán của CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận Tải

TÊN CÔNG TY
CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận Tải

KỲ BÁO CÁO
2022

LOẠI BÁO CÁO
BCTC riêng

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến ngoại trừ