DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC mẹ năm 2022 đã được kiểm toán của CTCP Sơn Hà Sài Gòn

TÊN CÔNG TY
CTCP Sơn Hà Sài Gòn

KỲ BÁO CÁO
2022

LOẠI BÁO CÁO
BCTC mẹ

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần