DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank)

TÊN CÔNG TY
Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank)

LOẠI CÔNG TY
Tổ chức tín dụng

LOẠI BÁO CÁO
BCTC hợp nhất

KỲ BÁO CÁO
2016

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH KPMG

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần