DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán của CTCP Hoàng Anh Gia Lai

TÊN CÔNG TY
CTCP Hoàng Anh Gia Lai

LOẠI CÔNG TY
Công ty đại chúng

LOẠI BÁO CÁO
BCTC hợp nhất

KỲ BÁO CÁO
2016

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến ngoại trừ