DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC riêng năm 2017 đã được kiểm toán của CTCP Vận tải Biển Bắc (CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông)

TÊN CÔNG TY
CTCP Vận tải Biển Bắc (CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông)

KỲ BÁO CÁO
2017

LOẠI BÁO CÁO
BCTC riêng

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP)

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến ngoại trừ