DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Delta Apparel Inc.

Delta Apparel, Inc. operates as an international design, marketing, manufacturing, and sourcing company that features a portfolio of branded and private label activewear apparel and headwear.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Delta Apparel Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
AMEX (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DLA

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Textile - Apparel Clothing

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods