DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Graham Corporation

Graham Corporation engages in the design, manufacture, and sale of vacuum and heat transfer equipment worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Graham Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
AMEX (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
GHM

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Metal Fabrication

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods