DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Natural Gas Services Group Inc.

Natural Gas Services Group, Inc. provides small to medium horsepower compression equipment to the natural gas industry in the United States. The company manufactures, fabricates, and rents natural gas compressors, as well as provides maintenance services; sells custom fabricated natural gas compressors; and manufactures and sells flare systems for oil and gas plant and production facilities.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Natural Gas Services Group Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
AMEX (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NGS

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Equipment & Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials