DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Northwest Natural Gas Company

NW Natural provides reliable, cost-effective natural gas to more than 500,000 residential and business customers throughout Oregon and Vancouver, Washington.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Northwest Natural Gas Company

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NWN

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Gas Utilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Utilities