DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Aveva Group plc

AVEVA Group plc develops and markets computer software and services for engineering, and related solutions to the plant, power, and marine industries worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Aveva Group plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
AVV

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Information Technology Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology