DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Chaucer Holdings plc

Chaucer Holdings PLC, operates as a specialist insurance and reinsurance underwriter. The company provides various insurance products, including motor insurance for the private car and fleet markets, as well as for commercial vehicles, taxi, motorcycles, motor trade, classic/specialist vehicles, and other small commercial products.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Chaucer Holdings plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CHU

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Insurance Brokers

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial