DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Countryside Properties PLC

Countryside creates places of character and quality, designed to strengthen people’s sense of belonging and build enduring value for all. They achieve this through creating new homes and neighbourhoods of lasting quality.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Countryside Properties PLC

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CSP

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Real Estate Development

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial