DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của 4imprint Group PLC

4imprint Group plc operates as a direct marketer of promotional products in North America, the United Kingdom, and Ireland. It offers apparel, bags, drinkware, and stationery, as well as writing, technology, outdoor and leisure, tradeshows and signage, auto, home and tools, and wellness and safety products. The company markets its products to individuals in businesses and organizations … More . 4imprint Group plc was incorporated in 1921 and is based in London, the United Kingdom.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
4imprint Group PLC

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FOUR.L

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Advertising Agencies

LĨNH VỰC / SECTOR
--

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.