DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Intu Properties PLC

Intuit Inc. provides business and financial management solutions for small businesses, consumers, and accounting professionals primarily in the United States, Canada, the United Kingdom, Australia, India, and Singapore.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Intu Properties PLC

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
INTU

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Application Software

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology