DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của London & Stamford Property Limited

London & Stamford Property Limited invests in commercial property, including office, retail, and distribution real estate assets in the United Kingdom.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
London & Stamford Property Limited

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
LSP

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Real Estate Development

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial