DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Mitie Group plc

MITIE Group PLC, provides services in support of the buildings and infrastructure of clients. It operates in three divisions: Facilities Services, Property Services, and Engineering Services.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Mitie Group plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MTO

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Business Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services