DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Central Garden & Pet Company

Central Garden & Pet Company is a leading innovator, marketer and producer of quality branded products for the lawn & garden and pet supplies markets.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Central Garden & Pet Company

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CENT

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Packaging & Containers

LĨNH VỰC / SECTOR
Services