DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Columbia Banking System Inc.

Columbia Banking System, Inc. operates as the bank holding company for Columbia State Bank, which provides a range of banking products and services to small and medium-sized businesses, professionals, and individuals in the states of Washington and Oregon.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Columbia Banking System Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
COLB

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Savings & Loans

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial