DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Community Bank System, Inc.

Community Bank System, Inc. operates more than 230 customer facilities across Upstate New York, Northeastern Pennsylvania, Vermont, and Western Massachusetts through its banking subsidiary, Community Bank, N.A. With assets of approximately $11.0 billion, the DeWitt, N.Y. headquartered company is among the country's 150 largest financial institutions.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Community Bank System, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CBU

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Northeast Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial