DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Community Trust Bancorp Inc.

Community Trust Bancorp Inc., is headquartered in Pikeville, Kentucky and has 71 banking locations across eastern, northeastern, central, and south central Kentucky, six banking locations in southern West Virginia, four banking locations in northeastern Tennessee, four trust offices across Kentucky, and one trust office in Tennessee.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Community Trust Bancorp Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CTBI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Southeast Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial