DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Community West Bancshares

Community West Bancshares is a financial services company with headquarters in Goleta, California. The Company is the holding company for Community West Bank, which has five full-service California branch banking offices, in Goleta, Ventura, Santa Maria, Santa Barbara and Westlake Village. The principal business activities of the Company are Relationship banking, Mortgage lending and SBA lending.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Community West Bancshares

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CWBC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Pacific Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial