DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của DXP Enterprises Inc.

DXP Enterprises, Inc., together with its subsidiaries, distributes maintenance, repair, and operating (MRO) products, equipment, and services to industrial customers in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
DXP Enterprises Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DXPE

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Industrial Equipment Wholesale

LĨNH VỰC / SECTOR
Services