DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Insight Enterprises, Inc.

Insight Enterprises, Inc. ("Insight" or the "Company") is a Fortune 500-ranked global provider of hardware, software, Cloud and service solutions to business, government, healthcare and educational clients. They provide clients the guidance and expertise needed to select, implement and manage complex technology solutions to drive business outcomes.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Insight Enterprises, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NSIT

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Information Technology Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology