DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Frequency Electronics Inc.

Frequency Electronics, Inc. engages in the design, development, and manufacture of high-technology frequency, timing, and synchronization products for satellite and terrestrial voice, video, and data telecommunications.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Frequency Electronics Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FEIM

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Communication Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology