DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Forward Air Corp.

Forward Air Corporation is a leading provider of time-definite surface transportation and related logistics to the North American deferred air freight market.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Forward Air Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FWRD

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Air Delivery & Freight Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services