DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của G-III Apparel Group, Ltd.

G-III Apparel Group, Ltd.,designs, manufactures, imports, and markets a range of outerwear and sportswear apparel to retailers primarily in the United States. It offers women’s dresses and suits; sportswear, including coats, jackets, pants, and skirts; accessories comprising women’s handbags and men’s carrying cases; women’s footwear; men’s accessories; and men’s cold weather accessories

TÊN CÔNG TY / COMPANY
G-III Apparel Group, Ltd.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
GIII

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Textile - Apparel Clothing

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods