DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Griffin Industrial Realty

Griffin Industrial Realty is a leading regional owner, operator and developer of industrial and other properties.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Griffin Industrial Realty

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
GRIF

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Property Management

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial