DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Horizon Bancorp

Horizon Bancorp operates as the bank holding company for Horizon Bank, N.A. that provides commercial and retail banking services in Northwestern and Central Indiana, and Southwestern and Central Michigan. The company offers demand deposits, non-interest bearing and interest-bearing deposits, savings accounts, money market deposits, and NOW accounts

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Horizon Bancorp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HBNC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Northeast Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial