DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Hometrust Bancshares Inc

HomeTrust Bancshares, Inc. operates as a bank holding company for HomeTrust Bank that provides various banking products and services in North Carolina. Its deposit products consist of savings, money market, demand accounts, and certificates of deposit for individuals, businesses, and nonprofit organizations.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Hometrust Bancshares Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HTBI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Northeast Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial