DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Heartland Express Inc.

Heartland Express, Inc., operates as a short-to-medium-haul truckload carrier of general commodities in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Heartland Express Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HTLD

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Trucking

LĨNH VỰC / SECTOR
Services