DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Iconix Brand Group, Inc.

Iconix Brand Group, Inc. operates as a brand management company that engages in licensing, marketing, and providing trend direction for a portfolio of owned consumer brands.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Iconix Brand Group, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ICON

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Business Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services