DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Brand Architekts Group plc

Brand Architekts plc offers a wide portfolio of challenger brands, sold throughout the UK and in the international beauty space. Each brand answers the specific needs of the consumer through a unique combination of nature, science and years of experience. Their broad portfolio ranges from skincare, haircare and bodycare to bathing, gifting and accessories.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Brand Architekts Group plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BAR

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
--

LĨNH VỰC / SECTOR
--

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.