DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Intricon Corp

IntriCon Corporation designs, develops and manufactures miniature and micro-miniature body-worn devices. IntriCon has facilities in the United States, Asia, United Kingdom and Europe. The company's common stock trades under the symbol "IIN" on the NASDAQ Global Market.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Intricon Corp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IIN

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Industrial Electrical Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods