DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Infinera Corp.

Infinera Corporation provides optical networking systems based on photonic integration technology in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Infinera Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
INFN

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Communication Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology